+381 (0) 60 70 50 621  |  Najčešće postavljana pitanja  |  Kontaktirajte nas
  
  

Rešavanje reklamacija

Reklamacije se rešavaju u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko želite da podnesete zahtev za reklamaciju kontaktirate nas na mail: office@obucagazela.rs ili na telefon: 060/70-50-620.


PRAVILNIK O POSTUPANJU PO REKLAMACIJI POTROŠAČA ZA ROBU KUPLJENU

PUTEM ON LINE PRODAVNICEGazela STR, Jurija Gagarina 151a, lok. 5, Novi Beograd, donosi ovaj Pravilnik i njime definiše postupak rešavanja rekiamacija potrošača koji je robu kupio putem online prodavnica www.obuca.net i www.obucagazela.rs, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS 62/2014).OSNOVNE ODREDBE


Član 1

Ovim Pravilnikom određuje se način postupanja i rešavanja reklamacija potrošača u slučaju nesaobraznosti prodate robe.


REKLAMACIJA


Član 2

Pod reklamacijom u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača i ovog Pravilnika, podrazumeva se da potrošač uoči postojanje nesaobraznosti robe sa njenim svojstvima kako je to navedeno u pripadajućoj Deklaraciji i o tome obavesti prodavca. Potrošao je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe proizvoda, njegovog održavanja i sl.

Potrošač ima pravo da kupljenu robu reklamira ukoliko se nesaobraznost pojavi u roku od dve godine od momenta prelaska rizika na potrošača (posle momenta predaje kupijene robe potrošaču), ako potiče od uzroka koji je postojao pre toga. Ako nesaobraznost nastane u roku od čest meseci od dana prelaska rizika na potročača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom odredene nesaobraznosti. Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije

saobrazna ugovoru (prodaja "robe sa greškom").NESAOBRAZNOST ROBE


Član 3.

Nesaobraznost robe u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača i ovog Pravilnika postoji ukoliko prodata roba nema svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe, a u skladu sa njenom namenom kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom.


Član 4.

Gazela STR potvrduje da je roba koju prodaje u svemu saobrazna sa Deklaracijom kojom je svaki od proizvoda označen. Gazela STR potvrduje da roba koju prodaje ima svojstva koja omogućavaju njenu redovnu upotrebu u skladu sa namenom kako je to označeno na Deklaraciji. U slučaju sumnje, saobraznost robe se isključivo utvrđuje u odnosu na njena svojstva i njenu namenu kako je to navedeno u pripadajućoj Deklaraciji.USLOVI ZA REŠAVANJE PO REKLAMACIJI


Član 5.

Preduzeće Gazela STR je u obavezi da sprovede postupak po podnetoj rekiamaciji u skladu sa ovim Pravilnikom, ukoliko je:

Gazela STR, Novi Beograd prodavac reklamirane robe;

roba kupijena preko Internet sajta www.obuca.net ili www.obucagazela.rs;

od datuma prelaska rizika na potrošača proteklo manje od dve godine.

potrošač priložio fiskalni račun ili drugi dokaz o kupovini.POSTUPAK REŠAVANJA REKLAMACIJE


Član 6.

1. Reklamacioni postupak potrošač pokreće popunjavanjem Zahteva za reklamaciju koji preuzima na Internet sajtu www.obuca.net ili www.obucagazela.rs.

U obrazac Zahteva za reklamaciju potrošač obavezno upisuje:


svoje ime i prezime

adresu, broj mobilnog telefona i e-mail adresu

oznaku artikla i veličinu (podaci iz računa ili potvrdnog maila)

kratak opis reklamirane nesaobraznosti

zahtev u skiadu sa čl. 52. Zakona o zaštiti potrošača

datum prijema robe (datum prelaska rizika na potrošača)

broj računa (ukoliko je isti dokaz o kupovini)

cenu po kojoj je reklamirana roba kupljena

ugovoreni primereni rok za postupanje po zahtevu potrošača u slučaju opravdane reklamacije, sa kojim se saglasio potroš

potpis potrošača

2. Potpisom na Zahtevu za reklamaciju, potrošač: potvrduje da su podaci uneti u zahtev tačni, a posebno podaci o adresi potrošača na koju prodavac treba da dostavi pisani odgovor na izjavljenu reklamaciju.


Potpisom na potvrdi o prijemu reklamacije potrošač takode potvrduje:

da je saglasan da prodavac potvrdu o prijemu Zahteva za reklamaciju i svoj odgovor na izjavijenu reklamaciju može dostaviti elektronskim putem na adresu za prijem elektronske pošte navedene u Zahtevu za reklamaciju;

da je sagiasan sa ugovorenim primerenim rokom za postupanje po reklamacionom zahtevu u

slučaju opravdane reklamacije.


3. Reklamirani proizvod, zajedno sa odštampanim, popunjenim i potpisanim Zahtevom za reklamaciju, potrošač može poslati:

putem preporučene pošiljke na adresu: Jurija Gagarina 149, lok 20, 11070 Novi Beograd

putem email adresa: reklamacije@obuca.net ili office@obucagazela.com

Kao datum od koga se računa rok za odgovor potrošaču po učinjenoj reklamaciji u skladu sa odredbom čI.56. st.7. Zakona o zaštiti potrošača (datum podnošenja reklamacije), uzima se datum kada firma Gazela STR primi preporučenu pošiljku na gore navedenu adresu ili dobije zahtev na email adrese gore navedene.


4. Potrošaču se elektronskim putem na adresu za prijem elektronske pošte navedene u Zahtevu za reklamaciju dostavlja potvrda o prijemu Zahteva za reklamaciju; Ukoliko potrošač nije naveo email adresu potvrda se šalje na adresu potrošača navedenu u Zahtevu.


5. Reklamirana roba se prosleđuje ovlašćenoj Laboratoriji za ispitivanje kvaliteta (Laboratorija) sa kojom Dobavljač reklamiranog artikla ima sklopljen Ugovor o ispitivanju kvaliteta.


6. Postojanje nesaobraznosti, a posebno uzrok njenog nastanka, Laboratorija utvrduje na osnovu ispitivanja koje sprovodi prema sopstvenoj ispitnoj proceduri;


7. Nakon sprovedenog ispitivanja, Laboratorija izraduje Izveštaj o ispitivanju i/ili kontrolisanju u kome navodi rezultate ispitivanja, postojanje ili nepostojanje nesaobraznosti, te uzroke koji su do nesaobraznosti doveli;


8. Izveštaj o ispitivanju Laboratorija, zajedno sa reklamiranom robom, dostavlja firmi Gazela STR, Novi Beograd;


9. Na osnovu Izveštaja o ispitivanju, firma Gazela STR, Novi Beograd donosi odluku po podnetoj reklamaciji;


9.1. Ukoliko je na osnovu lzveštaja o ispitivanju i/ili kontrolisanju doneta odluka da se uvaži reklamacija, postupak je sledeći

potrošaču se šalje e-mail u kome se obaveštava da je reklamacija usvojena.

ukoliko se potrošač opredelio za popravku kupljenog proizvoda, potrošaču se šalje popravljeni proizvod na isti način na koji mu je prvobitno dostavljen reklamirani proizvod.

ukoliko se potrošač opredelio za zamenu reklamiranog proizvoda drugim istovetnim ili sličnim proizvodom, potrošaču se novi proizvod dostavlja nakon što potrošač dostavi popunjena potpisana Dokumenta za povraćaj robe, koja mu se dostavljaju u prilogu e-mail obaveštenja o usvojenoj reklamaciji.

ukoliko se potrošač opredelio za raskid ugovora, potrošaču se vraća novac koji je platio za reklamirani proizvod nakon što potrošač dostavi popunjena i potpisana Dokumenta za povraćaj robe, koja mu se dostavljaju u prilogu e-mail obaveštenja o usvojenoj reklamaciji.


9.2. Ukoliko je na osnovu Izvečtaja o ispitivanju i/ili kontrolisanju doneta odluka da je reklamacija neosnovana, postupak je sledeći:

potročaču se, putem preporučene pošiljke, uz reklamiranu robu dostavlja pisano obaveštenje da je postupak po podnetoj reklamaciji okončan, da reklamacija nije usvojena uz navođenje razloga za to, kao i kopija Izvečtaja o ispitivanju i/ili kontrolisanju na osnovu koga je doneta odluka da je reklamacija neosnovana.

smatraće se da je potrošač uredno obavešten o podnetoj reklamaciji u skladu čI.56. st.7. Zakona o zaštiti potrošača i to momentom pokušaja uručenja preporučene pošiljke, ukoliko se pošiljka ne može uručiti usled činjenice da potrošač: ne živi na adresi koju je naveo u potvrdi prijemu reklamacije (nepoznat na adresi) ili usled činjenice da odbija prijem počiljke.ROK ZA REŠAVANJE PO REKLAMACIJI


Član 7.

Gazela STR je u obavezi da najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju, dok je u slučaju prihvatanja rekiamacije u obavezi da po reklamacionom zahtevu potrošača postupi u ugovorenom primerenom roku kako je isti definisan u samom Zahtevu za reklamaciju, a koji ne može biti duži od 15 dana od podnošenja reklamacije. Ovu obavezu firma Gazela STR, Novi Beograd ispunjava na način definisan odredbom 61.6. ovog Praviinika.PRAVA POTROŠAČA PO OSNOVU REKLAMACIJE


Član 8.

Ukoliko je u Izveštaju o ispitivanju i/III kontroiianju konstatovano da je kod robe ustanovljena ne-saobraznost, te da ista potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača (nedostaci u samom materijalu, nedostaci prmkom izrade...), Gazela STR, Novi Beograd će nesaobraznost otkloniti o svom trošku na način kako je to potrošač zahtevao i označio u Zahtevu za reklamaciju, a u skladu sa odredbom ČI.52. Zakona o začtiti potročača.


Član 9.

Potrošač prilikom reklamacije na prvom mestu ima pravo da zahteva otklanjanje nesaobraznosti:

popravkom reklamirane robe;

zamenom za novu istovetnu ili siičnu robu.

Potrošač može da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora i povraćaj novca u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu.


Član 10.

Firma Gazela STR, Novi Beograd je u obavezi da, prilikom otklanjanja nesaobraznosti na način definisan odredbama Čl.52. Zakona o zaštiti potročača te odredbe Čl.6. ovog Pravilnika, postupa u skladu sa svim važećim propisima koji reguliču oblast evidentiranja prometa.EVIDENCIJA o PRIMLJENIM REKLAMACIJAMA


Član 11.

Gazela STR evidenciju o primljenim reklamacijama vodi na nivou ON LINE prodavnice u elektronskcm obliku ili u obiiku ukoričene knjige. Ova evidencija sadrži podatke:

broju primijenog Zahteva za reklamaciju;

o podnosiocu rekiamacije;

o datumu prijema reklamacije;

podatke o robi;

kratak opis nesaobraznosti;

zahtev iz rekiamacije;

datum izdavanja potvrde o prijemu reklamacije;

odluci o odgovoru potrošaču;

datumu dostavljanja potrošaču ove odluke;

o ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač;

o načinu i datumu rešavanja reklamacije;

informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.OVLAŠCENJA I ODGOVORNOSTI


Član 12.

Za dosledno sprovodenje ovog Pravilnika odgovoran je poslovođa/rukovodilac ON LINE prodavnice te referent za obradu reklamacija.


Član 13.

Postupanje suprotno odredbama ovog Pravilnika predstavlja težu povredu radne obaveze u smislu propisa kojima se ureduju radni odnosi.ZAVRŠNE ODREDBE


Član 14.

Ovaj pravilnik predstavlja opšti akt firme Gazela STR, Novi Beograd


Član 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu momentom njegovog potpisivanja od strane direktora, a primenjivaće se na sve reklamacije potrošafia koji su robu kupili putem ON LINE prodavnice počev od 1.11.2016. godine.
Novi Beograd, 01.11.2016.                                                                              m.p.                        _______________________

                                                                                                                                                         preduzetnik: Danilović Živka

  
  
  
  

Prijavite se na Našu emailing listu

  
Informacije
Prodavnice
Uslovi korišćenja
Politika Privatnosti
Plaćanje i isporuka
Kako kupiti
Korpa
Načini plaćanja
Isporuka i povraćaj
Podrška
Kontaktirajte nas
Najčešće postavljana pitanja
Mapa sajta
Rešavanje reklamacija
Nalog korisnika
Registrujte se
Prijavite se
Zaboravili ste lozinku
Porudžbine